Dřevostav Hanušovice

Kontakty


Dřevostav Hanušovice

Prohlášení o ochraně osobních údajů Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Karel Svoboda, se sídlem Hynčická 56, 788 33 Hanušovice, IČ: 40282236, DIČ: CZ520606149 (dále jen Karel Svoboda) se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit. Na této webové stránce naleznete informace, z jakého důvodu vaše osobní údaje zpracováváme. Najdete zde způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů či jak provést opravu osobních údajů. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech vašeho souhlasu či existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. Údaje zpracovávané pro účely vypracování nabídky, kalkulace, konzultace a jiných informací: • jméno, příjmení • adresa • telefonní kontakt • e-mail Zabezpečení osobních údajů Usilujeme o to, aby vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Naše priorita je minimalizace osobních údajů a zpracování jen těch informací, které nezbytně potřebujeme. Doba zpracování osobních údajů Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány. Obrátíte-li se s požadavkem na vymazání vašich osobních údajů na náš email: drevostav@seznam.cz, budeme se snažit vymazat vaše data co nejdříve. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. Cookies a další technologie sledování Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma, atd). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Karel Svoboda nevyužívá soubory Cookies ani žádné jiné sledovací či analytické nástroje. (více informací o cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org) Uplatňování práv subjektů údajů Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“). Informace o správci Správcem Vašich osobních údajů je: Karel Svoboda se sídlem: Hynčická 56, 788 33 Hanušovice IČ: 40282236 Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Hynčická 56, 788 33 Hanušovice e-mail: drevostav@seznam.cz telefon: 777 666 962 Vaše práva související se zpracováním osobních údajů Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro nabízení obchodu či služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní poštovní adresu nebo na kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte další právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: • účelech zpracování, • kategoriích dotčených osobních údajů, • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo-není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, • právu podat stížnost u dozorového úřadu, • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právo na opravu Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Právo na výmaz Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro: • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo na omezení zpracování Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoliv z těchto případů: • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu nezbytně potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití, • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu. Právo na přenositelnost údajů Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se týkají Vaší situace v případech zákonného zpracování, pokud je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo z důvodů oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce je povinen prokázat, že jeho závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi základními právy a svobodami. Právo podat stížnost Ohledně činností správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost a to písemně na poštovní adresu: Hynčická 56, 788 33 Hanušovice (sídlo) nebo e-mailem na adrese drevostav@seznam.cz. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu. Na postup správce je také možné podat stížnost u dozorového orgánu: Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podatelna Úřadu přijímá oznámení doručená poštou nebo osobně v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky. E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n. Podmínky podání jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz. Způsob uplatnění Vašich práv Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce jedním z těchto způsobů: • na poštovní adrese: Hynčická 56, 788 33 Hanušovice • e-mailem na adrese: drevostav@seznam.cz • osobně v sídle správce. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Způsob vyřízení žádostí Správce vyřizuje žádosti písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li správce se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení. Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. Správce je oprávněn pouze v případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Lhůty pro vyřízení žádosti Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě Vás budeme informovat o jakémkoliv takovém prodloužení nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Telefon (i fax): 583231266

Mobil: 777666961, 777666962, 777666963

E-mail: drevostav@drevostavsvoboda.cz , drevostav@seznam.czNapiště nám

Jméno: 
Váš e-mail: 
Text zprávy: 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Zakázkové truhlářství, výroba oken a dveří, výroba nábytku | Vytvořil: David Velcl - daweb.eu